VNTEK cung cấp nhiều giải pháp thông tin liên lạc, truyền dẫn, giám sát, chặn thu, trung tâm chỉ huy, trung tâm điều khiển, các giải pháp an toàn thông tin, giám sát mạng và một số sản phẩm chuyên dụng v.v... cho các đơn vị An Ninh - Quốc Phòng.